Compensatie transitievergoeding met ingang van 1 april 2020

Posted · Add Comment

Het wetsvoorstel ‘Compensatie transitievergoeding’  in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar) is door de tweede kamer en nu ook door de eerste kamer aangenomen. Dit betekent dat de regeling daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Uitgangspunt is dat werkgevers eerst de transitievergoeding zelf betalen en vervolgens compensatie aanvragen bij het UWV. De vergoeding van de transitievergoeding over het 3eziektejaar, de loonsanctie, wordt niet gecompenseerd.

Terugwerkende kracht: De transitievergoeding die is betaald in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 kunnen ook gecompenseerd worden. Dit dient uiterlijk 30 september 2020 zijn aangevraagd.

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden aan verbonden om in aanmerking te komen voor een compensatie:

  1. De transitievergoeding moet ook daadwerkelijk uitbetaald zijn aan de werknemer;
  2. De aanvraag van de compensatie moet uiterlijk binnen 6 maanden na 1 april 2020 zijn ingediend bij het UWV;
  3. De werknemer dient ziek te zijn bij einde dienstverband na 2 jaar ziekte;
  4. De verlengde loondoorbetalingsplicht (loonsanctie) komt niet in aanmerking voor de compensatie;
  5. De hoogte van de transitievergoeding kan niet hoger zijn dan het brutoloon dat de werkgever heeft betaald tijdens ziekte. Dit is maximaal 2 jaarsalarissen.

Heeft u een lastig dossier? Of wenst u ondersteuning bij verzuimbegeleiding? Neem dan contact op en ik kom graag langs voor een vrijblijvend gesprek.